مدیریت پروژه

چیزی که نیاز دارید، به شکلی که می خواهید.

سازماندهی

سازماندهی

با قرار دادن ساده وظایف به شما این امکان داده می شود تقسیم و گروه بندی وظایف را در تمام سطوح انجام دهید.

برنامه ریزی

برنامه ریزی

برنامه و زمان بندی تیم را بررسی کنید و هیچگاه از تاریخ مقرر پایان پروژه عقب نمانید.

طراحی

طراحی

تاریخ های مقرر پایان پروژه و میزان پیشرفت آنها را دنبال کنید و دیدی کامل از پروژه ها داشته باشید.

Sign

تحلیل

دیدی از میزان کار افراد مختلف داشته باشید و مطمئن شوید هر فرد .وظایف درستی داشته باشد.

پیش بینی نیازها و منابع

عملکرد پروژه و در دسترس بودن کارکنان

برنامه ریزی تیم ها را در پروژه با توجه به روزهای کاری آنها انجام دهید.

با توجه به پروژه انجام شده کارها و پروژه های آتی را برنامه ریزی کنید و زمان اتمام پروژه را دقیق تر تخمین بزنید.

پیش بینی ها را با زمان بندی واقعی مقایسه کنید.

پیش بینی نیازها و منابع
استفاده از نمودارهای گرافیکی

از اطلاعات تصویری نهایت استفاده را ببرید

مدیریت پروژه منعطف و در عین حال ساده

فرایندهای خود را تسهیل کرده و همکاری کارکنان را افزایش دهید.

در جهت افزایش همکاری وظایف تخصیص شده به تیم را به قدر کافی خرد کنید تا به قدر توان هر کدام شود.

پله های اختصاصی برای هر پروژه بوجود آورید تا بازنگری روند ساده تر گردد و بهره وری کلی افزایش یابد.

شما هم به جمع 3.000.000 نفری ما بپیوندید!

دانلود کاتالوگ